مهار بند صلیبی

Cross Bracing

این مهاربند یک عضو سازه ای  X شکل است که برای بهبود استقامت یک سازه استفاده می شود. این المان های  تقویتی در صورت وقوع زلزله می توانند از سقوط کامل ساختمان جلوگیری کنند.

Posted on