عایق کاری

Damp Proofing

عایقکاری روشی است  برای ضدآب کردن سازه با مصالح مخصوص این کار

تا ازجذب شدن رطوبت احتمالی توسط کف سقف یا دیوارها و ورود آن به محیط داخلی جلوگیری شود.

Posted on