پنل

پانل
صفحه ، ورقه مسطح
هر قطعه که طول و عرض آن نصبت به ضخامت آن خیلی بیشتر است.

Posted on