تیشه داری

تراش اجر ، صیقل دادن اجر ، اندازه کردن اجر در اجر کاری ، گونیا کردن و همسطح کردن آجر ، کشو کردن اجر

ابزار تیشه داری

روش اجرا تیشه داری

Posted on