لیفت بندی بتن ریزی

مرحله بندی بتن ریزی

تقسیم بندی محل  بتن ریزی

هر لیفت  یک مرحله از بتن ریزی می باشد

Posted on