دیسپرس کننده

یک ماده فعال است که به سوسپانسیون افزوده می شود باعث  جدایش ذرات  و از تجمع و ته نشینی ذرات جلوگیری میکند. سبب پخش بهتر آنها، و کاهش زمان اختلاط می‌گردد.

 

Posted on