ریل تی 5

ریل تی پنج / ریل T5

ریل آسانسور تی پنج برای آسانسور با ارتفاع چاه آسانسور کمتر از 15 متر، سرعت آسانسور حداکثر 1 متر بر ثانیه و ظرفیت آسانسور حداکثر 4 نفر

 

Posted on