نقشه برداری زیر زمینی

نقشه‌برداری زیرزمینی ، مربوط به عملیات نقشه‌برداری در یک مسیر زیرزمینی و پیاده‌سازی طرح هندسی تونل مثل تونل‌های حمل و نقل ، معادن  است.

Posted on