فانکشنال

به معنای عملکردی ، وظیفه ای می باشد .

پرداختن به عملکرد یک شی یا محصول

 

معادل انگلیسی : Functiona

Posted on