پاشنه فونداسیون

عملیات اجرای شمع زیر فونداسیون جهت تقویت فونداسیون و استحکام بیشتر سازه های بلند

Posted on