اسپیسر رامکا

وقتی قالب به میلگرد رامکا می چسبد و بتن ریزی را انجام می دهیم و قالب را باز می کنیم،

انتهای سر میلگرد بیرون زده  و این باعث پوسیدگی و  بعد از مدتی سرایت پوسیدگی به سایر آرماتورهای ستون می شود. این از نظر دستگاه نظارت و مقررات ملی ساختمان مجاز نیست. برای جلوگیری از این مشکل از اسپیسر رامکا استفاده می شود.

Posted on