زیبایی شناسی

اِستِ تیک

تلفظ : (کسره روی الف کسر  ت  )

استتیک به معنی زیبایی شناسی, ، زیبایی گرایی می باشد.

معادل انگلیسی : aesthetics

Posted on