کمک کفساب

کمک کف ساب

در کنار کفساب، حضور دارد. وظیفه این فرد، جمع کردن آب خروجی از دستگاه است. تعداد کفساب با توجه به متراژ پروژه تعیین می شود. به طور معمول برای پروژه های کفسابی زیر 200 متر یک کفساب و یک کمک کفساب کافی است. کفساب های ماهر می توانند در زمینه نماشویی نیز فعالیت داشته باشند، زیرا سنگ نما را نیز به خوبی می شناسند.

Posted on