پی پاشنه اردکی

در این پی ستون بجای انکه در مرکز پی قرار گیرد متمایل به یکی از اضلاع و گوشه های پی می باشد. بدلیل شباهت به پاشنه اردک دارد به این نام معروف است.

پی پاشنه اردکی

Posted on