معارض

در اصطلاح به معنی مدعی ، متعرض ، مانع .

 

Posted on