سند مالکیت معارۻ

وقتی که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حق ارتفاق ملکی که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.سندی که ثبت آن مؤخر بر سند دیگری است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله، یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد و مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است.

Posted on