مشارکت

مشارکت
پیوستن به دیگری برای انجام  یک کار مشترک و مشخص می باشد .

Posted on