حق انتفاع

انتفاع به معنی بهره بردن است و حق انتفاع یعنی حق استفاده و بنابر ماده  40 قانون مدنی استفاده کننده مال، مالک آن مال نیست و این حق بنا به شرایط یا عقدی به شخص داده شده است.

انواع حق انتفاع

حق عمری

حق رقبی

حق سکنی

حق مؤبد

حبس مطلق

 

مدت قانونی حق انتفاع

طبق ماده 44 قانون مدنی، اگر مالک برای انتفاع مال خود مدتی تعیین نکرده باشد این حق تا زمان فوت او اعتبار دارد. مگر اینکه مالک قبل از فوت نسبت به مال خود رجوع داشته باشد.

Posted on