ماده 40 قانون مدنی

ماده چهل قانون مدنی

حق انتفاع عبارتست از حقی که به موجب آن، شخص اجازه دارد از مالی که در تملک شخص دیگری بوده و یا مالک خاصی ندارد استفاده نماید.

Posted on