جان پناه

دور چینی پشت بام . دیوار چینی دور پشت بام ، تراس یا جلوی بالکن.

دیوار کوتاه جهت حفظ جان افراد از سقوط . جان پناه میتواند شبشه ای و یا نرده فلزی چوبی هم باشد.

– ارتفاع جان ‌پناه ۱/۲۰ متر است . جزء ارتفاع مجاز ساختمان محسوب می شود.و مبنای تعیین ارتفاع مجاز هر ساختمان فاصله سطح معبر (کد صفر صفر) تا روی جان پناه بام ساختمان است. ‌

جان‌پناه اجری ، جان پناه چوبی ، جان پناه آهنی ، جاپناه شبشه ای از انواع جانپناه می باشد.

Posted on