مسنی

ارتفاع طبقه همکف از کف کوچه با خیابان را مسنی می گویند.

Posted on