تخماق

تقماق / کلوخ کوب

ابزار چوبی سنتی،در بنایی قدیم .تکه چوب سنگین که بر سر سنگ یا کلوخ میکوبند،تا تراز،شود.

امروز چکش لاستیکی جای انرا گرفته است

Posted on