پروانه اضافه اشکوب

مجوز احداث طبقاتي برروي طبقات موجود.

مجوز توسعه بنا در ارتفاع.

Posted on