پروانه تبدیل ساختمان

که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و …. صادر می گردد.

Posted on