پروانه تغییرات ساختمان

پروانه‌اي كه منظور انجام تعميرات و تغييرات جزئي و كلي در ساختمان  صادر گردد.

Posted on