ابراء

اِبراء

ابرا اصطلاحی فقهی و حقوقی و به معنای اسقاط حق ثابت بر ذمّه دیگری میباشد

ساقط کردن حقّی که انسان بر ذمّه دیگری دارد.

قلمرو آن محدودتر از اسقاط است.

 

 

Posted on