ملک معارض دار

به املاک یا ساختمان هایی گفته میشود ، که معارض دارد.و بعبارتی مورد ادعای شخص دیگری غیر از مالک آن است. و یا در مسیر طرح های عمرانی قرار میگیرد

Posted on