اندود لیسه ای

پخش لایه نهایی سیمان یا گچ  با استفاده از ماله روی سطوح ملات سیمانی  یا گچ  به  جهت رفع خلل و فرج و ترک‌های سطحی و ایجاد یک سطح صاف و یک‌دست.

Posted on