پکفته کردن

پر کردن بالای دیوار با پاره آجر و گچ یا گل و اتصال ان به سقف

Posted on