پکافته

دیوار داخلی  که به دیوار اصلی وصل میشود.

Posted on