آچار اف

آچار F

ابزاری از جنس میلگرد به شکل F برلی خم کردن و شکل دادن به میلگرد

Posted on