درز انقطاع

درز ژوئن

فاصله ای استاندارد شده و ایمن بین دو ساختمان مجاور ،  برای جلوگیری از برخورد و خسارات و صربه یکی بر دیگری ویزه هنگام زلزله .

حداقل درزانقطاع  یک درصد ارتفاع  ساختمان از روی شالوده می باشد.

 

Posted on