اسکیل

مقیاس / scale

اس کی ل

نسبت طول اندازه گیری شده روی  نقشه به طول واقعی ان .

مثلا : نسبت طول ab روی نقشه به طول AB افقی روی زمین گفت.

 

Posted on