مضرس کاری بتن

عملیات مصرف کردن سطح بتن

به منطور بتن ریزی مجدد روی بتن قبلی برای ایجاد چسبندگی با بتن ریزی جدید   ، جلوگیری از لیز خوردگی روی بتن ، ترمیم سطوح بتن اسیب دیده با یک لایه ملات سیمان جدید ، برای اندود کاری روی بتن و چسبیدن به بتن

 

Posted on