حفاظ روی دیوار

Wall protection

سازه ای اغلب فلزی برای جلوگیری از تردد عیرمجاز از روی دیوار به داخل محوطه حیاط

انواع محافظ روی دیوار

حفاظ شاخ گوزنی ، حفاط نیزه ای

Posted on