ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده صدو هفده قانون ثبت اسناد و املاک

(اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷)

هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

 

 

Posted on