فروش مال غیر

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به دیگری ، چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن  توسط اشخاص ، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق .

فروش مال غیر اصطلاحا ،جرم کلاهبرداری نهفته است.

مال منقول و مال غیرمنقول بودن  فرقی ندارد در هر دو مورد غیرقانونی و جرم است.

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عـیناً یا منفـعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند . کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات کلاهـبرداری محکوم می شود.

Posted on