پرچ

یک اتصال دهنده مکانیکی که  دو یا چند قطعه را یهم وصل میکند .

پرچ ها انواع مختلف دارد که متناسب با  نوع قطعات و کاربرد انها پرچ ها انتخاب می شوند.

پرچ‌کردن انواع پرچ ها با ابزار مخصوص به همان پرچ انجام‌  میشود.

انواع پرچ

میخ پرچ

پرچ توپر

پرچ افشان

پرچ شانه دار

پرچ نیمه پر

پرچ چکشی

پرچ توخالی

پرچ قارچی

پرچ لوله ای

 

Posted on