مال غیر منقول

غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است

و اموال غیر منقول اموالی است که نتوان از محلی به محل دیگر منتقل نمود .

انواع مال غیر منقول از دید قانون مدنی : 

اموالي كه ذاتاً غيرمنقول است :

نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج مي‌شوند، پس از جداشدن از زمين مال منقول به شمار مي‌آيند.

اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول میشود :

اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين

مثل ابنیه ، درخت ، مصالح ساختمان شامل پنجره و لوله بعد از نصب و …

 

 

Posted on