پی منفرد تخت

pad footing

این پی ها به‌طور مستقل زیر هر ستون ساخته می شوند و معمولاً مربعی، مستطیلی و یا مدور هستند. و سطح آن صاف است

پی مفرد تخت - پی منفرد پله ای - پی منفرد شیب دار -

Posted on