پی منفرد پله ای

پی منفرد پلکانی / 0steppd footing

این پی ها  سه مقطع بتنی به‌صورت پله ای روی هم چیده می‌شوند.. این نوع از پی ها عموماً در ساختمان های مسکونی استفاده می‌شوند اما امروزه استفاده از آن کاهش یافته است.

پی مفرد تخت - پی منفرد پله ای - پی منفرد شیب دار -

Posted on