حفاظ

اغلب در ساختمان به قطعاتی گفته میشود که جهت جلو گیری از تردد غیر مجاز بر روی درب و پنجره و دیوار ها نصب میشود.

نرده و حفاظ به ترتیب دو المان  ایمنی و امنیتی در ساختمان میباشد.

انواع حفاظ

حفاظ روی دیوار

حفاظ درب

حفاط پنجره

Posted on