افراز

اِفراز (ا ِ ) (efraz)

(به کسر الف )

چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی ، بطور مشاع مالکیت دارند هریک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند

 

 

Posted on