لاریز

یکی از روش های اتصال در دیوارچینی آجری

وقتی که دیوار طولانی است و چند مرحله ای اجرا میشود یا محل تقاطع دو دیوار ، در اتصال لاریز آجرها به صورت پله ای اجرا می گردد و امتداد اتصال مورب است. در این اتصال هر رج بالائی عقب تر از رج پائین فطع می گردد.

 

 

 

 

Posted on