آجر سه قدی  

آجر سه قدی به اندازه سه چهارم طول یک آجر تهیه می شود و ابعاد آن ۵۵*۱۰۰*۱۵۵ میلیمتر است.

به اندازه یک چارک از آجر کسر می شود.

 

 

Posted on