آجر قلمدانی

اجر قلمی

اگر آجر را از عرض نصف کنید آجر قلم دانی به دست می آید ابعاد آن ۵۵*۵۰*۲۱۰ سانتیمتر است

 

 

Posted on