آجر کلاغ پر

اگر سر یک آجر درسته به اندازه نصف از قطر یک نیمه کسر شود، باقی آن را کلاغ پر می گویند و اندازه ذوزنقه ۱۰۰*۵۵ * ۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر است

 

 

Posted on