آجر نیم لائی

آجر نیم لایی

اگر آجر تمامی به صورت طولی از ضخامت ۵۵ میلیمتر نصف شود، آجر نیم لائی به دست می آید. از این آجر برای تراز کردن استفاده می شود.

 

 

Posted on