آبچک

آبچک

شیاری است  که زیر  لبه  بیرون زده  درپوش دیوار  زده می شود .

عمق آبچک باید به حدی باشد که آب بخوبی از آن خارج شده، و امکان رسیدن به دیوار را نداشته باشد.

آبچکان،  از سرازیر شدن آب باران از روی سطح  درپوش به روی دیوار جلو گیری میکند.

بیرون زدگی و بر آمدگی در زیر درپوش از ل شکال دیگر آبچک بجای شیار است.

 

 

Posted on