آجر بندی

آجر بند انگشتی

خرده آجر به ضخامت یک بند انگشت را بندی گویند. برای فصاهای خالی در حین اجر کاری استفاده میشود .

Posted on